SFS 2019:1070 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

SFS2019-1070.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion

för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2, 11 a och 27 §§ förordningen (2008:1002) med
instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha
följande lydelse.

2 § Myndigheten ska i samverkan med myndigheter, kommuner, regioner,
organisationer och företag identifiera och analysera sådana sårbarheter, hot
och risker i samhället som kan anses vara särskilt allvarliga. Myndigheten
ska vidare tillsammans med de ansvariga myndigheterna genomföra en över-
gripande planering av åtgärder som bör vidtas. Myndigheten ska värdera,
sammanställa och rapportera resultatet av arbetet till regeringen.

11 a §1 Myndigheten ska stödja och samordna arbetet med samhällets
informationssäkerhet samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen
inom området. I detta ingår att lämna råd och stöd i fråga om förebyggande
arbete till andra statliga myndigheter, kommuner och regioner samt företag
och organisationer.

Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen med en samman-

ställning av de incidenter som rapporterats in till myndigheten enligt 20 §
förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Inför arbetet med att samman-
ställa rapporten ska myndigheten inhämta upplysningar från Säkerhets-
polisen och Försvarsmakten om de incidenter som rapporterats in till de
myndigheterna enligt 2 kap. 10 § första stycket 2 säkerhetsskyddsförord-
ningen (2018:658).

Myndigheten ska även rapportera till regeringen om förhållanden på

informationssäkerhetsområdet som kan leda till behov av åtgärder på olika
nivåer och områden i samhället.

27 § Myndigheten får åta sig att mot avgift utveckla och förvalta tekniskt
stöd åt andra myndigheter samt åt kommuner och regioner. Myndigheten
beslutar om avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse 2018:665.

SFS

2019:1070

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1070

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)