SFS 2019:1071 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

SFS2019-1071.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 kap. 5 §, 5 kap. 2 § och 7 kap. 1 och 2 §§
förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.

4 kap.
5 §
Om en kommun eller en region är ansvarig utbildningsanordnare, ska
den nämnd som fullmäktige utser ge en ledningsgrupp i uppdrag att under
nämnden sköta de uppgifter som anges i 2 §. Nämnden får helt eller delvis
återkalla uppdraget, om det finns särskilda skäl för det.

5 kap.
2 §
1 För utbildningar inom yrkeshögskolan får statsbidrag lämnas till kom-
muner, regioner eller enskilda fysiska eller juridiska personer och särskilda
medel får lämnas till universitet eller högskolor som har staten som huvud-
man och som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Statsbidrag respektive särskilda medel får även lämnas till dem som anges

i första stycket för kostnader för

1. undervisning i svenska med yrkesinriktning i utbildningarna, och
2. särskilt pedagogiskt stöd till studerande med funktionsnedsättning i

utbildningarna.

7 kap.
1 §
2 En studerande på en utbildning inom yrkeshögskolan, som anordnas
av staten, en kommun eller en region, får avskiljas från utbildningen under
de villkor som anges i 19 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.

Frågor om avskiljande prövas av Högskolans avskiljandenämnd enligt 8–20 §§

förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbild-
ning och 8 § förordningen (2007:990) med instruktion för Högskolans av-
skiljandenämnd.

Nämnden tar upp frågor om avskiljande endast efter skriftlig anmälan från

ledningsgruppen för utbildningen. Den ansvariga utbildningsanordnaren är
den studerandes motpart hos Högskolans avskiljandenämnd eller hos dom-
stolen, om ett beslut av nämnden i fråga om avskiljande överklagas.

2 § Ett beslut om avskiljande ska alltid innebära att den studerande tills
vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen.

1 Senaste lydelse 2016:155.

2 Senaste lydelse 2009:943.

SFS

2019:1071

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1071

Beslutet om avskiljande ska också innebära att den studerande tills vidare

inte får antas till eller fortsätta annan utbildning av samma slag som an-
ordnas av staten, en kommun eller en region, om inte Högskolans av-
skiljandenämnd beslutar något annat.

Ett beslut om avskiljande innebär vidare att den studerande tills vidare

inte får antas till eller fortsätta någon annan utbildning inom yrkeshögskolan
som anordnas av staten, en kommun eller en region, om det anges i beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)