SFS 2019:1074 Förordning om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning

SFS2019-1074.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:955) om statsbidrag till

vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull

sysselsättning till personer med psykisk funktions-

nedsättning

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ förordningen (2009:955) om stats-
bidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull syssel-
sättning till personer med psykisk funktionsnedsättning ska ha följande
lydelse.

1 §1 I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till juridiska
personer som i sin verksamhet tillhandahåller sådan meningsfull syssel-
sättning som avses i 5 kap. 7 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453)
till personer som på grund av en psykisk funktionsnedsättning möter
betydande svårigheter i sin livsföring och som inte står till arbetsmarknadens
förfogande.

Målen med statsbidraget är att förstärka och komplettera kommunernas

och regionernas insatser för att ge personer med en psykisk funktionsned-
sättning

1. ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning,
2. ökad valfrihet genom att urvalet av sysselsättningsplatser lokalt utökas

och breddas,

3. en sysselsättning som är särskilt anpassad till den enskildes förut-

sättningar och som stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett själv-
ständigt liv, och

4. bättre möjligheter att återgå till den reguljära arbetsmarknaden.

4 § Bidrag får inte lämnas till juridiska personer vars verksamhet står
under kontroll av en kommun, en region eller en statlig myndighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:950.

SFS

2019:1074

Publicerad
den

3 december 2019