SFS 2019:1077 Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

SFS2019-1077.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella

minoriteter och minoritetsspråk

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1299) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk

dels att 1, 6, 8 och 10–12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 5 § ska lyda ”Statsbidrag till kommuner och

regioner”.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser till lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk samt om statsbidrag till kom-
muner och regioner för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen.

6 §1 Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel,
till regionerna i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Jönköpings län,
Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län,
Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands
län, Örebro län och Östergötlands län.

8 § Statsbidrag till kommunerna och regionerna lämnas årligen. Statsbidraget
är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen
och regionen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder
för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska.

Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga

de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av
finska, meänkieli respektive samiska.

10 §2 Statsbidraget till en region är 250 000 kronor.

10 a §3 Statsbidraget enligt 9 eller 10 § får sättas ned om kommunen eller
regionen inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående
bidragsår.

Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar

högst det belopp som inte har förbrukats. Bidraget får dock inte sättas ned
om kommunen eller regionen visar att medlen, helt eller delvis, ska använ-
das för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att stödja använd-
ningen av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av
närmast följande års statsbidrag.

1 Senaste lydelse 2017:1292.

2 Senaste lydelse 2010:196.

3 Senaste lydelse 2014:1543.

SFS

2019:1077

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1077

11 §4 Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som ingår
i förvaltningsområdet för samiska och till regionerna i Dalarnas län, Jämtlands
län, Norrbottens län, Stockholms län, Västerbottens län och Västernorrlands
län. Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva frågor om statsbidrag till
övriga kommuner och regioner. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april
varje bidragsår.

12 § En kommun eller en region som tagit emot bidrag enligt denna för-
ordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda med-
len och en redovisning av vad medlen har använts till. Kommunerna ska
också redovisa hur kartläggningen enligt 8 § andra stycket har genomförts.
Redovisningen ska lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

4 Senaste lydelse 2018:2068.