SFS 2019:1078 Förordning om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

SFS2019-1078.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1474) om

viltförvaltningsdelegationer

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2009:1474) om viltförvalt-
ningsdelegationer ska ha följande lydelse.

6 §1 En viltförvaltningsdelegation består, utöver ordföranden, av

1. fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag

av regionen,

2. en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och

illegal jakt och som utses efter förslag av Polismyndigheten,

3. en ledamot som representerar jakt- och viltvårdsintresset,
4. två ledamöter som representerar naturvårdsintresset,
5. en ledamot som representerar friluftsintresset,
6. en ledamot som representerar ägare och brukare av jordbruksmark,
7. en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism,
8. en ledamot som representerar skogsnäringen, och
9. en ledamot som representerar natur- och ekoturismföretagen.
Ledamöterna i första stycket 3–9 ska utses efter förslag av den eller de

berörda intresseorganisationerna i länet.

I län med en rennäringsdelegation ska en av de politiska företrädarna

enligt första stycket 1 utses efter samråd med Sametinget.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:166.

SFS

2019:1078

Publicerad
den

3 december 2019