SFS 2019:1079 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

SFS2019-1079.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1, 4, 33, 36 och 38 §§ och rubriken närmast före
33 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till
kommuner, regioner och kommunalförbund för mottagande av och insatser
för vissa utlänningar.

4 § Regioner har rätt till ersättning enligt 33–35 §§ för vissa hälso- och
sjukvårdskostnader för skyddsbehövande och vissa andra utlänningar.

Ersättning till regioner för hälso- och sjukvård
33 §
1 En region har rätt till ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård
av en utlänning som på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder som
utlänningen hade när han eller hon först togs emot i en kommun eller som
annars har ett direkt samband med utlänningens situation som skydds-
behövande måste beredas varaktig vård som ordinerats av läkare. Ersättning
lämnas endast om vården bedömts ha en varaktighet av minst tre år och
regionens sammanlagda vårdkostnad för utlänningen uppgått till lägst
60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättningens storlek bestäms
enligt Riksavtalet för utomlänsvård om inte annat avtalats.

När ersättning lämnas enligt första stycket får ersättning även lämnas för

kostnader för tolk.

36 §2 Utöver ersättning enligt 33 och 34 §§ får Migrationsverket, i mån av
tillgång på medel, lämna ersättning till regioner för betydande extraordinära
kostnader för vårdinsatser för utlänningar som omfattas av 5–5 b §§. Sådan
ersättning betalas ut efter ansökan.

38 § Kommuner och regioner är skyldiga att lämna Migrationsverket de
uppgifter som krävs för att verket ska kunna bedöma deras rätt till ersättning
enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse 2010:1441.

2 Senaste lydelse 2017:487.

SFS

2019:1079

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1079

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)