SFS 2019:1080 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

SFS2019-1080.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 kap. 12 § patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369) ska ha följande lydelse.

3 kap.
12 §
1 Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att regioner i vissa fall
får förordna icke legitimerad personal att utöva yrke inom hälso- och sjuk-
vården, dock inte i fall som avses i 11 §.

Socialstyrelsen prövar frågor om särskilt förordnande för personal som

har begått brott som avses i 16 c § förordningen (1999:1134) om belastnings-
register.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:246.

SFS

2019:1080

Publicerad
den

3 december 2019