SFS 2019:1082 Förordning om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

SFS2019-1082.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av

vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2, 3, 5–10, 12–14 och 16 §§ och rubriken närmast
före 6 § förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet ska ha följande lydelse.

2 § Statens kulturråd beslutar om det statsbidrag som får fördelas till en
region.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

3 § Det som sägs om en region i denna förordning gäller, med undantag
för det som sägs i 7 § om samverkan mellan länets kommuner, också för
Gotlands kommun.

5 § Med regional kulturplan avses en beskrivning av de prioriteringar som
regionen vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt
stöd, prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen
samt uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan finansiering av
verksamheterna.

Villkor för regionernas fördelning av statsbidraget
6 §
En region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
om en regional kulturplan har upprättats av regionen och kulturplanen
överensstämmer med denna förordning och de föreskrifter som meddelas
med stöd av denna förordning.

Planen ska avse tre år, om det inte finns särskilda skäl för annat.

7 § Regionen ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i sam-
verkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella
kulturliv och det civila samhället. Med kulturplanen som grund beslutar
Statens kulturråd om det statsbidrag som regionen ska fördela.

8 §1 Med utgångspunkt i det ändamål som anges i 4 § ska regionen ansvara
för att bidragsgivningen enligt denna förordning främjar en god tillgång för
länets invånare till

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,

1 Senaste lydelse 2017:1264.

SFS

2019:1082

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1082

4. professionell bild- och formverksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet, och
7. främjande av hemslöjd.
Regionen får även lämna statsbidrag till sådana verksamheter som avses

i första stycket och som bedrivs i form av länsöverskridande samarbeten om
dessa uppfyller de krav på anknytning till regionens område eller dess
medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). Regionen
får även lämna statsbidrag till överskridande samarbeten mellan olika
konstområden.

9 § Regionen får endast lämna statsbidrag till sådan verksamhet som också
får bidrag från region, kommun eller annan huvudman.

10 § Statens kulturråd får besluta om tidsbegränsade bidrag till strategiska
utvecklingsinsatser av nationellt intresse.

Tidsbegränsade utvecklingsbidrag får endast lämnas till sådan verk-

samhet som också får bidrag från region, kommun eller annan huvudman.

12 § Regioner som fördelar statsbidrag enligt denna förordning ska årligen
följa upp och redovisa till Statens kulturråd hur de statliga medlen har
använts och vilka effekter som uppnåtts.

13 § En region som fördelar statsbidrag enligt denna förordning är åter-
betalningsskyldig om

1. regionen genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att statsbidraget lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats

felaktigt eller med för högt belopp och regionen borde ha insett detta,

3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller
4. regionen inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §.

14 § Om en region är återbetalningsskyldig enligt 13 §, får Statens kultur-
råd besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

16 § Om en kulturverksamhet är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska
regionen besluta att kräva tillbaka den del av statsbidraget som åter-
betalningsskyldigheten avser. Om det finns särskilda skäl för det, får
regionen besluta att avstå från att kräva tillbaka bidraget helt eller delvis.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)