SFS 2019:1083 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

SFS2019-1083.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 12 kap. 9 § och 13 kap. 9 § gymnasieförord-
ningen (2010:2039) ska ha följande lydelse.

12 kap.
9 §
En region eller en enskild huvudman som har tagit emot nordiska
sökande har rätt till ersättning.

13 kap.
9 §
1 Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka belopp en kommun
ska betala till en enskild huvudman per elev, program och inriktning när det
gäller sådana grundbelopp som avses i 16 kap. 55 § tredje stycket och
19 kap. 48 § fjärde stycket skollagen. När Skolverket meddelar föreskrifter
om grundbeloppens storlek ska dessa meddelas senast den 31 januari det
kalenderår som föreskrifterna gäller för.

Skolverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna och

regionerna att lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för sådana
föreskrifter om grundbelopp som avses i första stycket.

När Skolverket meddelar föreskrifter om grundbeloppens storlek enligt

riksprislistorna ska berörda kommuners budgeterade bidragsbelopp och
berörda regioners budgeterade kostnader för program och i förekommande
fall inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen.

Statens skolverk får meddela föreskrifter när det gäller den ersättning som

avses i 17 kap. 35 § andra stycket 2 skollagen (2010:800).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:402.

SFS

2019:1083

Publicerad
den

3 december 2019