SFS 2019:1084 Förordning om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

SFS2019-1084.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion

för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2011:130) med instruktion för
Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ha följande lydelse.

4 § Myndigheten ska bistå de huvudmän som svarar för verksamheten
med särskilda omvårdnadsinsatser för elever som går en sådan Rh-anpassad
utbildning som avses i 15 kap. skollagen (2010:800) med administrativa
tjänster i samband med att hemkommuner och hemregioner betalar
ersättning för vissa kostnader för eleverna till dessa huvudmän enligt
15 kap. 40 § skollagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:1084

Publicerad
den

3 december 2019