SFS 2019:1085 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

SFS2019-1085.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 kap. 7 § och 6 kap. 3 och 6 §§ plan- och bygg-
förordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.

2 kap.
7 §
1 När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet enligt
3 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900), ska kommunen utan dröjsmål
skicka beslutet till Boverket, länsstyrelsen, regionen och de kommuner som
berörs.

6 kap.
3 §
2 I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att
sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.

Trots första stycket krävs det inte bygglov för
1. en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter,
2. en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst

fyra veckor,

3. en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter,
4. en skylt inomhus,
5. valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kom-

munfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med
folkomröstning,

6. en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
7. ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av

trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90), och

8. ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjö-

trafikförordningen (1986:300).

Andra stycket 1 och 3 gäller inte om skylten eller orienteringstavlan

placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900).

6 §3 Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte

1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är

1 Senaste lydelse 2018:1872.

2 Senaste lydelse 2017:102.

3 Senaste lydelse 2019:413.

SFS

2019:1085

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1085

a) en komplementbyggnad,
b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 eller

6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller

c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan
liknande näring,
2. annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk,

skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas
av en detaljplan,

3. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en

byggnad eller tomt som tillhör staten eller en region,

4. åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som är avsedd

för totalförsvaret och som är av hemlig natur,

5. åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden vidtas

utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse
där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i
bebyggelsen,

6. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om
a) en sådan komplementbyggnad, tillbyggnad eller takkupa som avses i

5 § första stycket 10, 12 och 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med
detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs
med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, eller

b) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i 9 kap. 6 §

plan- och bygglagen,

7. åtgärd som avses i 9 kap. 4 f § plan- och bygglagen, och
8. åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap. 2 § plan-

och bygglagen om åtgärden

a) vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande

komplementbostadshus, och

b) inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde

som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)