SFS 2019:1086 Förordning om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

SFS2019-1086.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och

statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är

folkbokförda i Sverige

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2011:538) om utbildning och
statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
ska ha följande lydelse.

5 § Statsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar hemkommunens
kostnad för barnets eller elevens utbildning.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i

skollagen (2010:800) till en annan kommuns utbildning eller utbildning som
anordnas av en region eller av staten, avses med hemkommunens kostnad
den ersättning eller det bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller
eleven till den andra kommunen, regionen eller staten enligt bestämmelser i
skollagen och bestämmelser som meddelats med stöd av denna.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i

skollagen till sådan utbildning som avses i 4 § som anordnas av en enskild,
avses med hemkommunens kostnad det bidrag som hemkommunen betalar
för barnet eller eleven till verksamheten eller skolan enligt bestämmelser i
skollagen och bestämmelser som meddelats med stöd av denna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:1086

Publicerad
den

3 december 2019