SFS 2019:1087 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

SFS2019-1087.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1108) om

vuxenutbildning

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 §, 6 kap. 2 § och 7 kap. 7 § förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
1 I de fall kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna
anordnas på entreprenad enligt 23 kap. 2 § skollagen (2010:800) får den
myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter endast överlämnas till
en enskild entreprenör om entreprenören har fått ett tillstånd enligt 6 kap. 1 §
denna förordning för motsvarande utbildning. Rektorns uppgifter enligt 2 kap.
10 § denna förordning får dock inte överlämnas till entreprenören.

Även om myndighetsutövning överlämnats enligt första stycket när det

gäller kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå
har en kommun eller en region sådan uppgiftsskyldighet som avses i 6 kap.
9–11 §§ studiestödsförordningen (2000:655).

6 kap.
2 §
Med enskild utbildningsanordnare avses i detta kapitel en enskild fysisk
eller juridisk person som anordnar utbildning.

Det som sägs om en enskild utbildningsanordnare gäller även en folk-

högskola som bedrivs av en kommun eller en region.

7 kap.
7 §
En region som i sin kommunala vuxenutbildning har tagit emot nordiska
sökande har rätt till ersättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:458.

SFS

2019:1087

Publicerad
den

3 december 2019