SFS 2019:1087 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

SFS2019-1087.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1108) om

vuxenutbildning

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 §, 6 kap. 2 § och 7 kap. 7 § förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
1 I de fall kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna
anordnas på entreprenad enligt 23 kap. 2 § skollagen (2010:800) får den
myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter endast överlämnas till
en enskild entreprenör om entreprenören har fått ett tillstånd enligt 6 kap. 1 §
denna förordning för motsvarande utbildning. Rektorns uppgifter enligt 2 kap.
10 § denna förordning får dock inte överlämnas till entreprenören.

�ven om myndighetsutövning överlämnats enligt första stycket när det

gäller kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå
har en kommun eller en region sådan uppgiftsskyldighet som avses i 6 kap.
9�11 §§ studiestödsförordningen (2000:655).

6 kap.
2 §
Med enskild utbildningsanordnare avses i detta kapitel en enskild fysisk
eller juridisk person som anordnar utbildning.

Det som sägs om en enskild utbildningsanordnare gäller även en folk-

högskola som bedrivs av en kommun eller en region.

7 kap.
7 §
En region som i sin kommunala vuxenutbildning har tagit emot nordiska
sökande har rätt till ersättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:458.

SFS

2019:1087

Publicerad
den

3 december 2019