SFS 2019:1088 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

SFS2019-1088.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, rubriken till 18 kap. och
rubriken närmast före 18 kap. 1 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261)
ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
1 Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Innehållet i förordningen är uppdelat enligt följande.
1 kap. – Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck
2 kap. – Registrering
3 kap. – Preliminär skatt
4 kap. – Särskild inkomstskatt
5 kap. – Kontrolluppgifter
6 kap. – Deklarationer
7 kap. – Övriga uppgifter
8 kap. – Föreläggande
9 kap. – Dokumentation
10 kap. – Utredning och kontroll
11 kap. – Betalningssäkring
12 kap. – Undantag från kontroll
12 a kap. – Särskilda avgifter
13 kap. – Beslut om skatter och avgifter
14 kap. – Betalning och återbetalning av skatter och avgifter
15 kap. – Omprövning och överklagande
16 kap. – Verkställighet
17 kap. – Underrättelse om beslut m.m.
18 kap. – Skatteverkets skyldigheter mot kommuner, regioner, myndig-

heter och andra menigheter

19 kap. – Myndigheters skyldigheter mot Skatteverket
20 kap. – Uppgifter och handlingar hos Skatteverket och andra myndig-

heter

21 kap. – Avgifter
22 kap. – Övrigt.

1 Senaste lydelse 2018:563.

SFS

2019:1088

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1088

18 kap. Skatteverkets skyldigheter mot kommuner, regioner,

myndigheter och andra menigheter
Kommuner, regioner och andra menigheter
1 §
Skatteverket ska lämna redovisningsräkning till kommuner, regioner,
registrerade trossamfund enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat
trossamfund och huvudmän för begravningsverksamhet enligt begravnings-
lagen (1990:1144).

I redovisningsräkningen ska Skatteverket lämna uppgift om de medel som

tillkommer kommunen, regionen, trossamfundet eller huvudmannen för be-
gravningsverksamheten.

En redovisningsräkning ska upprättas för kalenderår och lämnas i två

exemplar senast den 8 mars närmast följande kalenderår. Ett exemplar av
redovisningsräkningen, försett med intyg om att räkningen har tagits emot,
ska lämnas tillbaka till verket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)