SFS 2019:1090 Förordning om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

SFS2019-1090.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion

för Statens kulturråd

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3, 5 och 6 §§ förordningen (2012:515) med
instruktion för Statens kulturråd ska ha följande lydelse.

3 §1 Myndigheten ska också

1. verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan

inom hela kulturområdet,

2. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsper-

spektiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och
samarbete i sin verksamhet,

3. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med

anknytning till myndighetens verksamhetsområde och inom ramen för detta
ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga
berörda aktörer,

4. inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt förordningen

(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksam-
het representera staten i dialogen med berörda regioner och kommuner,

5. administrera det pris som avses i förordningen (2002:1091) om littera-

turpris till Astrid Lindgrens minne,

6. vara nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram,
7. verka för kulturens betydelse inom andra samhällsområden,
8. sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet, och
9. ha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika

rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och köns-
uttryck.

5 § Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter, regioner och
kommuner med ansvar enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av
vissa statliga bidrag till regional kulturverksamhet samt med institutioner,
det civila samhället och andra aktörer.

Myndigheten ska även främja samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande

mellan lokala, regionala, nationella och internationella aktörer som bedriver
verksamhet av betydelse för kulturens utveckling.

6 § Myndigheten ska följa upp och till regeringen redovisa verksamhetens
kvantitativa och kvalitativa resultat.

Följande ska följas upp och redovisas:

1 Senaste lydelse 2017:1063.

SFS

2019:1090

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1090

1. den statliga bidragsgivningen och övrig främjande verksamhet, per

konst- och kulturområde,

2. hur den statliga bidragsgivningen kompletteras genom medfinansiering

av regioner, kommuner och andra aktörer, och

3. hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla de nationella

kulturpolitiska målen.

Myndigheten ska lämna förslag till regeringen om hur insatser inom

myndighetens ansvarsområde kan förbättras och effektiviseras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)