SFS 2019:1092 Förordning om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

SFS2019-1092.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion

för Inspektionen för vård och omsorg

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2013:176) med instruktion för
Inspektionen för vård och omsorg ska ha följande lydelse.

2 §1 Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och
omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och
andra föreskrifter. Ett patient- och brukarperspektiv ska genomsyra till-
synen. Villkor och förhållanden för kvinnor och män, flickor och pojkar ska
särskilt belysas.

Tillsynen ska planeras och genomföras med utgångspunkt i egna risk-

analyser om inte annat följer av lag, förordning eller särskilt beslut från
regeringen. Tillsynen ska även innefatta kontroll av hur verksamheterna
fullgör sin skyldighet att bedriva egenkontroll.

Resultatet av tillsynen ska redovisas till de granskade verksamheterna och

till den region eller den kommun som berörs.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:40.

SFS

2019:1092

Publicerad
den

3 december 2019