SFS 2019:1094 Förordning om ändring i förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar

SFS2019-1094.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:522) om statsbidrag till

kommuner som bedriver verksamhet med personligt

ombud för vissa personer med psykiska

funktionsnedsättningar

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 och 5 §§ förordningen (2013:522) om statsbidrag
till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa
personer med psykiska funktionsnedsättningar ska ha följande lydelse.

3 § Statsbidrag får lämnas för verksamhet med personligt ombud som syftar
till att den enskilde ska

1. ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i

samhället,

2. ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livs-

situation, och

3. ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och

service på jämlika villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån
sina egna önskemål och behov.

Verksamheten syftar även till att
1. få myndigheter, kommuner och regioner att samverka utifrån den en-

skildes önskemål och behov, och

2. ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i fråga om att den

enskilde kan få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service.

5 § Verksamheten med personligt ombud ska bedrivas så att samverkan
mellan berörda huvudmän för vård- och omsorgsinsatser för personer med
psykiska funktionsnedsättningar, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
kommer till stånd utifrån den enskildes behov. Verksamheten bör bedrivas
så att samverkan även omfattar patient-, brukar- och anhörigorganisationer.

För verksamheten ska det finnas en ledningsgrupp med representanter för

kommunen, regionens primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas
att delta i ledningsgruppen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:1094

Publicerad
den

3 december 2019