SFS 2019:1095 Förordning om ändring i förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden

SFS2019-1095.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:711) om ersättningar

för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2–6 och 8–13 §§ och rubrikerna närmast före 4 och
12 §§ förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i
internationella förhållanden1 ska ha följande lydelse.

2 § Det som i denna förordning sägs om en region gäller även en kommun
som inte ingår i en region.

3 § Ersättning lämnas med högst ett belopp som motsvarar de faktiska
kostnader som har uppkommit för en region eller för Försäkringskassan.

Ersättning till regioner
4 §
2 Försäkringskassan ska ersätta en region för kostnader som avser hälso-
och sjukvård, tandvård, sjukresor, sjuktransporter och inköp av varor som om-
fattas av bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. om

1. kostnaderna har uppkommit till följd av rådets förordning (EEG)

nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygg-
het när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom
gemenskapen,

2. kostnaderna har uppkommit till följd av Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de
sociala trygghetssystemen,

3. det följer av en överenskommelse om social trygghet eller sjukvårds-

förmåner mellan Sverige och annan stat, eller

4. kostnaderna avser personer som vid tillämpning av förordning (EG)

nr 883/2004 bedöms vara bosatta i Sverige men som inte ska folkbokföras.

Första stycket gäller inte kostnader som en region ansvarar för enligt lagen

(2013:514) om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård
i utlandet.

5 § Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av en region
lämnas med ett belopp som motsvarar det riksavtal för hälso- och sjukvård
som gällde vid tidpunkten för vården.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:882.

2 Senaste lydelse 2015:882.

SFS

2019:1095

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1095

6 §3 Ersättning för hälso- och sjukvård som har tillhandahållits av privat-
praktiserande läkare eller fysioterapeuter som är anslutna till det ersättnings-
system som regionen finansierar lämnas med ett belopp som motsvarar det
riksavtal för hälso- och sjukvård som gällde vid tidpunkten för vården.

8 § Ersättning för en sjukresa eller annan sjuktransport lämnas med ett belopp
som motsvarar den faktiska kostnad som regionen haft för resan. Detsamma
gäller inköp av varor som omfattas av bestämmelserna i lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m.

9 § Ersättning lämnas under förutsättning att regionen

1. inte tar ut högre avgifter av patienter som får hälso- och sjukvård, tand-

vård, sjukresor, sjuktransporter och varor som omfattas av bestämmelserna
i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. än den avgift som tas ut av
patienter som är bosatta inom regionens område, och

2. lämnar Försäkringskassan ett specificerat underlag för debitering utom-

lands om kostnaden avser en person som är bosatt i Sverige men en behörig
institution i ett annat land ska svara för kostnaden.

10 § Ersättning som en region är berättigad till för inköp som omfattas av
bestämmelserna i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. får med
regionens medgivande betalas ut till den som har tillstånd att bedriva detalj-
handel med läkemedel enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med
läkemedel.

11 § Försäkringskassan ska samråda med en region inför beslut om

1. tillstånd för planerad vård enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och

2. ersättning för kostnader som avses i artiklarna 26 b 7 och 26 c 8 Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september
2009 om tillämpningsbestämmelser för förordning EG nr 883/2004.

Betalning av ersättningar till regioner
12 §
Ersättning som en region är berättigad till ska betalas senast inom
30 dagar från den dag då Försäkringskassan fått en specificerad faktura från
regionen.

13 § Ersättning som en region enligt 3 § lagen (2013:514) om regionernas
och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet ska betala till För-
säkringskassan, ska betalas senast 30 dagar från den dag då regionen från
Försäkringskassan fått en specificerad faktura över vad som har betalats ut
till följd av vården.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2013:1156.