SFS 2019:1096 Förordning om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

SFS2019-1096.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:1020) med instruktion

för Folkhälsomyndigheten

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2, 3 och 10 §§ förordningen (2013:1020) med
instruktion för Folkhälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

2 §1 Myndigheten ska

1. ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för sektorsöver-

gripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer
med utgångspunkt i folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera insatser
och metoder inom folkhälsoarbetet,

2. svara för kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsområde,
3. förse regeringen och statliga myndigheter med kunskaps- och besluts-

underlag inom sitt ansvarsområde,

4. identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet relevant kun-

skap till berörda i kommuner, regioner och andra berörda samhällssektorer,

5. samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell nivå,
6. medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors hälsa, och
7. inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet samt ha ett samlat

ansvar för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell lägg-
ning, könsidentitet och könsuttryck.

3 §2 Myndigheten ska särskilt

1. analysera utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer och

hur bestämningsfaktorerna fördelas efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund,
socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck,
funktionsnedsättning och ålder,

2. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse

för smittskyddet och hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för
smittskyddet i landet,

3. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets-

mål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljö-
arbetets utveckling samt i detta arbete särskilt följa upp, utvärdera och sprida
kunskap om hur människors hälsa påverkas av miljön,

4. framställa statistik inom folkhälsoområdet och främja tillgång till sådan

statistik,

5. bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk metodik inom folkhälso-

området och metoder för att beakta folkhälsoaspekter i konsekvensbedöm-
ningar och uppföljningar,

1 Senaste lydelse 2018:41.

2 Senaste lydelse 2018:41.

SFS

2019:1096

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1096

6. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar och skyddet

mot dessa nationellt och internationellt, analysera konsekvenserna av denna
utveckling för samhället och den enskilde samt utvärdera effekterna av
vaccinationer och andra smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården
och andra berörda samhällssektorer,

7. ansvara för den samordnade uppföljningen inom alkohol-, narkotika-,

dopnings- och tobaksområdet,

8. svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som

bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd,

9. verka för att möjligheten att effektivt använda antibiotika hos människor

och djur bevaras genom att samla in, analysera och aktivt förmedla kunskap i
frågor som rör antibiotikaresistens samt främja insatser på lokal och regional
nivå i frågor som rör rationell antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens,

10. verka för en minskad smittspridning genom att samla in, analysera och

aktivt förmedla kunskap i frågor som rör annan antimikrobiell resistens än
antibiotikaresistens samt i frågor som rör vårdrelaterade infektioner och vård-
hygien,

11. verka för att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och allmänheten

tillämpar de kunskaper som finns om antibiotikaresistens och annan anti-
mikrobiell resistens,

12. verka för att begränsa spridningen och konsekvenserna för samhället

och för enskilda av hiv/aids samt verka för att skapa öppenhet om hiv/aids
och motverka stigmatisering och diskriminering av personer som lever med
hivinfektion, bland annat genom att främja utvecklingsinsatser och långsiktigt
förebyggande arbete,

13. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av varor som

inte utgör läkemedel samt bevaka och utreda behovet av kontroll av varor
enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

14. vara samordnande myndighet för det friluftslivsmål för god folkhälsa

som regeringen har fastställt och verka för att detta mål nås genom att
sammanställa och sprida evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar
förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa till kommuner, regioner och
andra berörda samhällssektorer,

15. verka för kunskapsuppbyggnad och nationell samordning inom området

sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt följa upp utvecklingen
inom området,

16. till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ge in underlag för beslut

om rekommendationer för resor till länder där det kan finnas risk för sprid-
ning av smittsamma sjukdomar, och

17. övervaka marknadsutvecklingen för elektroniska cigaretter och påfyll-

ningsbehållare, inbegripet eventuella belägg för att användningen av dem
fungerar som inkörsport till nikotinberoende och slutligen traditionell tobaks-
konsumtion för unga människor och icke-rökare.

10 § Myndigheten ska

1. bistå myndigheter, regioner, kommuner och organisationer med expert-

stöd vid konstaterade eller misstänkta utbrott av allvarliga smittsamma sjuk-
domar och vid analys av risker och behov av förebyggande åtgärder när det
gäller sådana utbrott, och

2. upprätthålla den laboratorieberedskap som behövs och tillhandahålla

mikrobiologiska laboratorieundersökningar som är av unik natur eller som
av andra skäl inte utförs av andra laboratorier.

background image

3

SFS

2019:1096

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)