SFS 2019:1097 Förordning om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten

SFS2019-1097.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion

för E-hälsomyndigheten

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 7 §§ förordningen (2013:1031) med instruk-
tion för E-hälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

1 §1 E-hälsomyndigheten ska ansvara för register och it-funktioner som
öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker
och kostnadseffektiv läkemedelshantering. Myndigheten ska vidare sam-
ordna regeringens satsningar på e-hälsa samt övergripande följa utveck-
lingen på e-hälsoområdet.

Det som sägs om regioner i denna förordning gäller även kommuner som

inte ingår i en region.

2 §2 Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för de register som anges i lagen (1996:1156) om receptregister

och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,

2. utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att bedriva

detaljhandel med läkemedel till konsument uppfyller de förutsättningar för
tillståndet som föreskrivs i 2 kap. 6 § 5–7 lagen (2009:366) om handel med
läkemedel,

3. vid behov genomföra kontroller av det elektroniska system för direkt-

åtkomst till uppgifter hos myndigheten som en tillståndshavare ska ha enligt
2 kap. 6 § 6 lagen om handel med läkemedel,

4. förmedla ersättning från regionerna till öppenvårdsapoteken enligt vad

som sägs i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. och i
smittskyddsförordningen (2004:255),

5. kvalitetssäkra, förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läke-

medelsstatistik,

6. tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik,
7. ansvara för ett nationellt register över elektroniska recept för djur,
8. ansvara för ett nationellt produkt- och artikelregister över läkemedel

samt förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i läkemedelsförmånerna,

9. tillhandahålla ett system för insamling av läkemedelsinformation,
10. ansvara för ett nationellt register över sortiments- och leveransinfor-

mation avseende dosdispenserade läkemedel,

11. tillhandahålla ett elektroniskt expertstöd till öppenvårdsapoteken i

syfte att öka säkerheten vid expediering av läkemedelsrecept, och

1 Senaste lydelse 2014:242.

2 Senaste lydelse 2019:272.

SFS

2019:1097

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1097

12. tillhandahålla ett system för förmedling av ansökningar om tillstånd

till försäljning av läkemedel enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen (2015:315).

7 §3 Myndigheten får på uppdrag av regioner

1. föra register över koder avseende geografisk indelning av regioners

hälso- och sjukvårdsverksamhet (områdeskoder),

2. tillhandahålla en teknisk plattform där regioner och andra kan lämna

och hämta uppgifter om läkemedel och andra varor som regioner subven-
tionerar utöver läkemedelsförmånen, och

3. utveckla och förvalta ett system som möjliggör förmedling av informa-

tion om ordinationer, förskrivningar, uthämtade läkemedel och läkemedels-
användning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:242.