SFS 2019:1098 Förordning om ändring i förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet

SFS2019-1098.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:134) med instruktion

för Myndigheten för delaktighet

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2014:134) med instruktion för
Myndigheten för delaktighet ska ha följande lydelse.

4 § Myndigheten ska

1. främja ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinders-

politiken på alla nivåer i samhället,

2. följa upp, utvärdera och analysera insatser från statliga myndigheter,

kommuner, regioner och andra aktörer i förhållande till de nationella funk-
tionshinderspolitiska målen,

3. inneha samlad kunskap om arbetet för ökad tillgänglighet och dess

resultat samt om utveckling och skillnader i levnadsvillkoren för personer i
alla åldrar och kön med olika funktionsnedsättningar bland annat genom att
genomföra kartläggningar, uppföljningar, utvärderingar och analyser, där-
ibland samhällsekonomiska analyser,

4. föreslå lämpliga åtgärder för en effektiv styrning och samordning av

det funktionshinderspolitiska arbetet,

5. ta fram metoder, riktlinjer och vägledningar till stöd för arbetet med

tillgänglighet och delaktighet,

6. utveckla kunskap om hur samspelet mellan generella välfärdstekno-

logilösningar och personligt utformade hjälpmedel fungerar för den enskilde,

7. följa och vid behov medverka i strategiskt viktig nationell och inter-

nationell standardisering inom välfärdsteknologi och tillgänglighet samt
verka för att tillgänglighet och universell utformning inkluderas i relevanta
standarder,

8. upphandla ledarhundar, och
9. bevaka och analysera den internationella utvecklingen och Europeiska

unionens insatser inom myndighetens verksamhetsområde och bidra till att
Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för skyddet av mänskliga
rättigheter samt vid behov rapportera vilka konsekvenser utvecklingen och
insatserna kan få för personer med funktionsnedsättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

SFS

2019:1098

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1098

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)