SFS 2019:1099 Förordning om ändring i förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

SFS2019-1099.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:298) om statsbidrag till

utrustning för elektronisk kommunikation

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1, 2, 4, 7 och 8 §§ förordningen (2014:298) om
statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation ska ha följande
lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till utrust-
ning för elektronisk kommunikation. Statsbidraget lämnas till regioner.

Det som sägs i förordningen om regioner gäller också kommuner som inte

ingår i någon region.

Om flera regioner samverkar och bildar ett kommunalförbund för att

tillhandahålla utrustning för personer med dövblindhet, lämnas statsbidrag
till det förbundet.

2 § Syftet med statsbidraget är att stimulera regionerna att tillhandahålla
utrustning för elektronisk kommunikation till döva eller gravt hörselskadade
personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.

4 § Bidrag lämnas även för kostnader som regionen har för nödvändig
service och reparation samt nödvändigt byte av sådan utrustning som anges
i 3 §.

7 § På Socialstyrelsens eller Riksrevisionens begäran är regionen skyldig
att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters gransk-
ning.

8 § En region som fått statsbidrag enligt denna förordning ska senast den
30 juni varje år redovisa till Socialstyrelsen hur mycket av statsbidraget som
förbrukats föregående kalenderår. I redovisningen ska regionen även ange
andra uppgifter som ger Socialstyrelsen information om hur statsbidraget
har använts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:1099

Publicerad
den

3 december 2019