SFS 2019:1100 Förordning om ändring i förordningen (2014:299) om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation

SFS2019-1100.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:299) om statsbidrag för

samordning av landstingens arbete med utrustning för

elektronisk kommunikation

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2014:299) om stats-
bidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk
kommunikation samt 1, 5, 7, 8 och 12–14 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om statsbidrag för samordning av

regionernas arbete med utrustning för elektronisk

kommunikation
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till en
region för samordning mellan och kompetensutveckling i samtliga regioner
inom området elektronisk kommunikation för döva och hörselskadade
personer och personer med dövblindhet, talskada eller språkstörning.

Det som sägs i förordningen om regioner gäller också kommuner som inte

ingår i någon region.

I förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk

kommunikation finns bestämmelser om statsbidrag till individuella kom-
munikationshjälpmedel för personer som avses i första stycket.

Med utrustning avses i denna förordning detsamma som i förordningen

om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.

5 § Statsbidrag får lämnas endast för sådan verksamhet i en region som
har till syfte att utveckla kompetens bland samtliga regioners personal som
arbetar med utrustning för elektronisk kommunikation, och som består av
att

1. minst en konferens per år anordnas för regionernas förskrivare och

annan personal som jobbar med utrustning för elektronisk kommunikation,

2. det tas fram och sprids metoder för att utifrån individens behov och

möjligheter samt i samråd med individen välja och anpassa lämplig utrust-
ning,

3. det tas fram och sprids goda exempel på hur utrustning underlättar

elektronisk kommunikation för personer som utgör målgruppen för stats-
bidraget som delas ut enligt förordningen (2014:298) om statsbidrag till
utrustning för elektronisk kommunikation,

4. det samordnas och drivs träffar för erfarenhetsutbyte med personal som

är inblandad i regionernas upphandling av utrustning för elektronisk kom-
munikation, och

SFS

2019:1100

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1100

5. användningen stimuleras både av utrustning som tagits fram i avsikt att

underlätta för enskilda personer med funktionsnedsättning och av utrustning
som tagits fram för användning av vem som helst men vars funktion medför
att den kan användas för de ändamål som regioner får statsbidrag för enligt
förordningen om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation.

Kunskapen ska spridas genom ett permanent nationellt nätverk för den

profession inom regionen som arbetar med utrustning för elektronisk kom-
munikation.

Bidraget får inte användas för kostnader i regionens ordinarie verksamhet.

7 § Ansökan ska innehålla en beskrivning av

1. regionens verksamhet inom området elektronisk kommunikation –

ibland kallat alternativ telefoniverksamhet eller text- och bildtelefoniverk-
samhet – vilka personalresurser som finns, personalens kompetens, erfaren-
het av arbete med personer med de olika funktionsnedsättningar som
området berör, och

2. hur arbetet med att säkra att denna förordnings syfte enligt 3 § och krav

enligt 5 § ska utföras om regionen beviljas statsbidrag enligt denna förord-
ning.

8 § Socialstyrelsen ska vid sin tilldelning av statsbidraget i första hand
lämna statsbidrag till den region som bedöms ha bäst förutsättningar att
uppfylla det syfte som anges i 3 § och övriga förutsättningar enligt denna
förordning.

12 § Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget. Statsbidraget betalas ut vid
ett tillfälle per bidragsår. Det första statsbidraget ska betalas ut snarast
möjligt efter Socialstyrelsens beslut att bevilja statsbidrag. För bidragsår två
och tre betalar Socialstyrelsen ut medel så snart regionen kommit in med en
redovisning enligt 13 §.

13 § En region som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är
skyldig att varje år till Socialstyrelsen lämna en ekonomisk redovisning och
redogörelse i sak för den verksamhet som bedrivs eller har bedrivits med
stöd av bidraget. Socialstyrelsen anger i beslutet om statsbidrag vid vilken
tidpunkt som redovisningen och redogörelsen ska lämnas.

14 § En region som fått bidrag enligt denna förordning är återbetalnings-
skyldig om

1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats,
2. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
3. regionen inte har lämnat sådan redovisning eller sådant underlag som

avses i 13 §, eller

4. villkor i beslutet inte har följts.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)