SFS 2019:1102 Förordning om ändring i förordningen (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation

SFS2019-1102.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1542) om statsbidrag till

kommuner och landsting för att öka kunskapen om

homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2014:1542) om
statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homo-
sexuellas, bisexuellas och transpersoners situation samt 1, 3–5 och 9 §§ ska
ha följande lydelse.

Förordning om statsbidrag till kommuner och regioner

för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och

transpersoners situation
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kom-
muner och regioner för utbildningsinsatser för att främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

3 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner och
regioner för projekt som syftar till att inom det egna verksamhetsområdet
öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation
för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med
kommuner och regioner (lärandeprojekt).

4 § Statsbidrag får lämnas efter ansökan.

Ett villkor för bidrag är att projektet inte omfattar insatser som redan ut-

förs inom kommunens eller regionens ordinarie verksamhet.

5 § Ansökningar som avser projekt som har en hög grad av egen finan-
siering av en kommun eller en region ska prioriteras.

9 § En kommun eller en region som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna
medlen till Socialstyrelsen vid den tidpunkt som angetts i beslutet. Bidrags-
mottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur
resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

SFS

2019:1102

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1102

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)