SFS 2019:1103 Förordning om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst

SFS2019-1103.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:155) om statlig styrning

med kunskap avseende hälso- och sjukvård och

socialtjänst

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 och 10 §§ förordningen (2015:155) om statlig
styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst ska ha
följande lydelse.

1 §1 Denna förordning syftar till att säkerställa att styrningen med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst som statliga myndigheter
ansvarar för utgör ett stöd för huvudmän (regioner och kommuner) och olika
professioner vilka har ansvar för att patienter och brukare ges en god vård
och insatser av god kvalitet.

Styrningen med kunskap ska bidra till att målen i enlighet med hälso- och

sjukvårdslagen (2017:30) och socialtjänstlagen (2001:453) uppfylls.

10 §2 Huvudmannagruppen består av sexton ledamöter, varav sex leda-
möter företräder regionerna och tio ledamöter företräder kommunerna.

Ledamöterna ska utses av regeringen på förslag av Sveriges Kommuner

och Landsting. Till ledamot får endast den utses som är ledamot eller
ersättare i kommun- eller regionfullmäktige.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:95.

2 Senaste lydelse 2019:222.

SFS

2019:1103

Publicerad
den

3 december 2019