SFS 2019:1104 Förordning om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

SFS2019-1104.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:210) om statligt stöd för

att regionalt främja små och medelstora företag

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver 2, 3, 18 och 34 §§ förordningen (2015:210) om
statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag ska ha
följande lydelse.

2 §1 I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestäm-
melser om att regioner och Gotlands kommun ska besluta om användningen
av vissa medel för regionalt tillväxtarbete.

Det som sägs i denna förordning om regioner gäller också Gotlands

kommun.

3 §2 Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken får stöd lämnas av
regionen enligt denna förordning.

Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken och näringspolitiken får

stöd även lämnas av Tillväxtverket.

I 22 § finns bestämmelser om vem som är stödgivare i ett enskilt fall. Stöd

enligt 16 och 19 §§ lämnas endast av regionen. Stöd enligt 21 § lämnas
endast av Tillväxtverket.

18 §3 Innovationsstöd till små och medelstora företag får lämnas i enlighet
med kapitel I och artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Om regionen lämnar stöd enligt första stycket, får stödet endast avse

kostnader för att anskaffa, validera och försvara patent och andra immateriella
tillgångar.

34 §4 Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka
statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning. Verket får då anta
ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt.

Regionen ska underrätta verket så snart någon åtgärd från verket enligt

denna paragraf behöver vidtas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse 2018:1985.

2 Senaste lydelse 2018:1985.

3 Senaste lydelse 2018:1985.

4 Senaste lydelse 2018:1985.

SFS

2019:1104

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1104

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)