SFS 2019:1105 Förordning om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar

SFS2019-1105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:211) om statligt stöd till

regionala investeringar

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 7, 31, 34, 44, 53 och 58 §§ förordningen
(2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar ska ha följande
lydelse.

7 §1 I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestäm-
melser om att regioner och Gotlands kommun ska besluta om användningen
av vissa medel för regionalt tillväxtarbete.

Det som sägs i denna förordning om regioner gäller också Gotlands

kommun.

31 §2 Frågor om stöd enligt 13–25 a §§ och 30 a § prövas av regionen.

Tillväxtverket prövar frågor om regionalt investeringsstöd enligt 13–16 §§ i

stället för regionen när

1. den totala investeringskostnad som ligger till grund för ansökan över-

stiger 25 miljoner kronor,

2. den åtgärd som stöd söks för innebär att en verksamhet flyttas från ett

län till ett annat, eller

3. ansökan gäller stöd till tilläggsinvesteringar eller till ökade utgifter som

har uppkommit sedan investeringen påbörjades.

Om det inte är uppenbart obehövligt ska regionen yttra sig innan Tillväxt-

verket fattar beslut enligt andra stycket.

34 §3 Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs för att syftet
med stödet ska tillgodoses.

När stöd lämnas till forskningsinfrastruktur enligt 22 § eller bredbands-

infrastruktur enligt 24 och 25 §§ ska regionen se till att ett beslut om stöd i
tillämpliga fall förenas med villkor om sådan övervakning och återbetalning
som avses i artikel 26.7 respektive 52.7 i kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014.

44 §4 Regionen får medge ändring av säkerheten, även för ett investerings-
stöd som tidigare har beviljats av Tillväxtverket. Ändringen får medges, om
den behövs för att ett nytt projekt som regionen beviljar investeringsstöd till
ska komma till stånd.

1 Senaste lydelse 2018:1986.

2 Senaste lydelse 2018:1986.

3 Senaste lydelse 2018:1986.

4 Senaste lydelse 2018:1986.

SFS

2019:1105

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1105

Om frågan har principiell betydelse eller om ändringen innebär en

betydande ökning av statens kreditrisk, ska frågan lämnas över till och
avgöras av Tillväxtverket.

53 §5 Om ett investeringsstöd helt eller delvis kan krävas åter enligt 45–47 §§,
ska den som har beviljats stödet

1. senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång lämna en

skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den
kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat stödet,

2. skriftligen underrätta den myndighet som beslutat om stödet innan

beslut fattas om

a) överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar,

licenser, patent eller andra liknande tillgångar,

b) belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en

företagsinteckning,

c) nedläggning av verksamheten helt eller delvis, eller
d) andra åtgärder av motsvarande betydelse,
3. skriftligen underrätta myndigheten innan beslut fattas om någon åtgärd

som medför en väsentlig direkt eller indirekt ändring i äganderätten till det
företag som har beviljats stödet, och

4. i fall där regionen beslutat om stöd, ge Tillväxtverket och regionen,

eller den som någon av dem utser, möjlighet att granska verksamheten samt
lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

Av redovisningen enligt första stycket 1 ska det särskilt framgå hur

sysselsättningen utvecklas i det företag som beviljats stödet.

58 §6 Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka
statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning. Verket får då anta
ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt.

Regionen ska underrätta Tillväxtverket så snart någon åtgärd från verket

enligt denna paragraf behöver vidtas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:1986.

6 Senaste lydelse 2018:1986.