SFS 2019:1106 Förordning om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

SFS2019-1106.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion

för Socialstyrelsen

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 19 och 23 a §§ förordningen (2015:284) med
instruktion för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

19 §1 Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns
Nämnden för nationell högspecialiserad vård. Beslutsorganet ska fatta beslut
om tillstånd och villkor för att bedriva nationell högspecialiserad vård samt
om återkallelse av ett sådant tillstånd enligt 7 kap. 5 a § hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30).

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får nämnden även fullgöra andra

uppgifter.

Nämnden för nationell högspecialiserad vård består av en ordförande och

sex andra ledamöter. Varje ledamot ska ha en ersättare. Ordföranden och
dennes ersättare ska vara representanter från Socialstyrelsen. �vriga leda-
möter och deras ersättare ska representera regionerna.

23 a §2 De ledamöter som ska representera regionerna i Nämnden för
nationell högspecialiserad vård utses av regeringen för en bestämd tid. Det-
samma gäller för ledamöternas ersättare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:145.

2 Senaste lydelse 2018:145.

SFS

2019:1106

Publicerad
den

3 december 2019