SFS 2019:1107 Förordning om ändring i havsplaneringsförordningen (2015:400)

SFS2019-1107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i havsplaneringsförordningen (2015:400)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 9 och 17 §§ havsplaneringsförordningen
(2015:400) ska ha följande lydelse.

9 §1 Havs- och vattenmyndigheten ska ge de kommuner och regioner som
kan beröras av ett förslag till havsplan tillfälle att medverka i förslagsarbetet
så att hänsyn kan tas till lokala och regionala förutsättningar och behov.

17 §2 När Havs- och vattenmyndigheten tar fram förslag till föreskrifter
ska den samverka med de berörda myndigheter som avses i 5 § och med
berörda kommuner och regioner.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1873.

2 Senaste lydelse 2018:1873.

SFS

2019:1107

Publicerad
den

3 december 2019