SFS 2019:1108 Förordning om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling

SFS2019-1108.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:407) om lokalt ledd

utveckling

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2015:407) om lokalt ledd ut-
veckling ska ha följande lydelse.

5 § Stöd enligt denna förordning får inte lämnas

1. för åtgärder som staten, regioner eller kommuner ska ansvara för enligt

lag eller annan författning,

2. för åtgärder som enbart syftar till att uppfylla krav enligt unionslag-

stiftningen eller nationell rätt, eller

3. till företag som befinner sig i svårigheter enligt kommissionens

meddelande Riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering
av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2019:1108

Publicerad
den

3 december 2019