SFS 2019:1109 Förordning om ändring i förordningen (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten

SFS2019-1109.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:527) med instruktion

för Upphandlingsmyndigheten

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 och 8 §§ förordningen (2015:527) med instruk-
tion för Upphandlingsmyndigheten ska ha följande lydelse.

1 §1 Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla,
förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myn-
digheter och enheter. Myndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och
socialt och miljömässigt hållbar upphandling till nytta för medborgarna och
näringslivets utveckling. Myndigheten ska främja innovativa lösningar inom
upphandling.

Myndigheten ska också ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner

och regioner.

8 §2 Myndigheten ska samverka med statliga myndigheter, särskilt Kon-
kurrensverket, Kammarkollegiet, Verket för innovationssystem, Kommers-
kollegium, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket,
samt med regioner, kommuner, berörda offentliga organisationer och nä-
ringslivet för att utveckla upphandlingen. Myndigheten ska vid behov även
samverka med andra organisationer.

De kriterier som avses i 2 § 3 ska tas fram och utvecklas i samverkan med

berörda aktörer, såväl offentliga som privata.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1297.

2 Senaste lydelse 2017:1297.

SFS

2019:1109

Publicerad
den

3 december 2019