SFS 2019:1110 Förordning om ändring i förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

SFS2019-1110.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:579) om stöd för att

främja hållbara stadsmiljöer

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:579) om stöd för att
främja hållbara stadsmiljöer

dels att 1, 6–10 och 12–15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

1 §1 För att främja hållbara stadsmiljöer får Trafikverket, om det finns medel
för ändamålet, ge stöd enligt denna förordning till kommuner och regioner
för åtgärder i städer som leder till

1. ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller
2. hållbara godstransportlösningar.
Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av

växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås.

Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva

lösningar för kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransporter.

6 §2 Stöd får ges med högst 50 procent av kostnaderna för att genomföra
åtgärden.

Vid fastställandet av stödnivån ska Trafikverket ta hänsyn till om kommunen

eller regionen har sökt eller beviljats annan offentlig eller privat finansiering
för att genomföra åtgärden.

7 § Som villkor för stöd ska kommunen eller regionen genomföra mot-
prestationer i form av andra åtgärder än de som stödet avser och som bidrar
till en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

8 § En ansökan om stöd ges in till och prövas av Trafikverket. Ansökan
ska ske enligt det formulär som verket tillhandahåller.

Ansökan ska innehålla
1. en beskrivning av de åtgärder som stöd söks för, inklusive planerad

start- och sluttidpunkt, och en analys av hur åtgärderna uppfyller syftet med
förordningen,

2. en förteckning över kostnader för åtgärderna enligt 1 och uppgift om

när kostnaderna planeras att redovisas till verket,

3. uppgift om huruvida annan finansiering har sökts eller beviljats för att

genomföra åtgärderna enligt 1,

1 Senaste lydelse 2019:199.

2 Senaste lydelse 2017:9.

SFS

2019:1110

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1110

4. en beskrivning av de motprestationer enligt 7 § som kommunen eller

regionen åtar sig att genomföra, hur de passar in i kommunens eller regionens
övergripande arbete med en hållbar stadsmiljö och deras planerade start- och
sluttidpunkt, och

5. övriga uppgifter som verket behöver för att pröva ansökan.

9 § Trafikverkets beslut om stöd ska ange

1. vilka åtgärder som stödet avser,
2. de motprestationer som kommunen eller regionen enligt 7 § ska genom-

föra,

3. stödnivå och ett högsta belopp som kan betalas ut,
4. planerad start- och sluttidpunkt för åtgärderna enligt 1 och motpresta-

tionerna enligt 2,

5. hur uppföljning, rapportering och redovisning av kostnader ska ske, och
6. övriga villkor som behövs för att syftet med stödet ska tillgodoses.

10 § Stödet betalas ut årsvis mot redovisning av nedlagda kostnader. Trafik-
verket får dock besluta att betala ut högst 50 procent av det beviljade stödet i
förskott. De kostnader som kommunen eller regionen redovisar ska löpande
räknas av mot det förskottsvis utbetalade beloppet.

12 § Mottagaren av ett stöd som har betalats ut enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om det finns grund för det enligt 11 §.

12 a § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 12 § ska Trafik-
verket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.

13 §3 En kommun eller en region som har fått stöd ska i samband med redo-
visningen av kostnaderna till Trafikverket rapportera hur genomförandet av
de åtgärder som stödet avser och de motprestationer som enligt 9 § 2 ska
genomföras fortskrider.

När de åtgärder som stödet avser har genomförts ska en slutrapport ges in

till verket. Rapporten ska ges in inom sex månader från den planerade slut-
tidpunkt som framgår av stödbeslutet, om inte verket beslutar annat.

Om motprestationerna enligt 9 § 2 inte har slutförts när slutrapporten ges

in, ska en uppdaterad slutrapport ges in till verket senast sex månader efter
att motprestationerna slutförts.

14 §4 Slutrapporten ska innehålla

1. en ekonomisk slutredovisning av de åtgärder som stödet beviljats för,
2. en redovisning av vilka effekter som åtgärderna har gett,
3. en redovisning av hur motprestationerna enligt 9 § 2 genomförts, och
4. en redogörelse för kommunens eller regionens arbete för en hållbar stads-

miljö och hur åtgärderna och motprestationerna har bidragit i det arbetet.

15 § Trafikverket ska följa upp att syftet med stödet enligt denna förord-
ning tillgodoses. Verket ska varje år i samband med sin årsredovisning till
regeringen rapportera hur medlen använts, vilka motprestationer som kom-
munerna och regionerna ska genomföra och vilka resultat som uppnåtts.

3 Senaste lydelse 2019:199.

4 Senaste lydelse 2019:199.

background image

3

SFS

2019:1110

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)