SFS 2019:1112 Förordning om ändring i förordningen (2015:801) om internationella skolor

SFS2019-1112.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:801) om internationella

skolor

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2015:801) om internationella
skolor ska ha följande lydelse.

20 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om det belopp per elev,
program och inriktning som en kommun ska betala till en huvudman för en
internationell skola på gymnasienivå i de fall som avses i 24 kap. 6 a § skol-
lagen (2010:800), om en kommun och en huvudman inte kommer överens
om beloppet. När Skolverket meddelar sådana föreskrifter ska de meddelas
senast den 31 januari det kalenderår som föreskrifterna gäller för.

När Skolverket meddelar föreskrifter om beloppens storlek enligt första

stycket ska de berörda kommunernas budgeterade bidragsbelopp och de
berörda regionernas budgeterade kostnader för program och i förekommande
fall inriktning ligga till grund för bidragsbeloppen. När föreskrifterna avser
bidragsbeloppens storlek för utbildning som leder fram till International
Baccalaureate ska det belopp som bestäms för naturvetenskapsprogrammet
ligga till grund för beloppet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:1112

Publicerad
den

3 december 2019