SFS 2019:1113 Förordning om ändring i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

SFS2019-1113.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:1052) om krisberedskap

och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd

beredskap

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2, 6 och 10 §§ förordningen (2015:1052) om kris-
beredskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd bered-
skap ska ha följande lydelse.

2 § Denna förordning innehåller föreskrifter som dels reglerar krisbered-
skapen, dels ansluter till vad som föreskrivs i lagen (1992:1403) om total-
försvar och höjd beredskap i fråga om civil verksamhet.

I förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap finns be-

stämmelser om myndigheters ansvar att i sin verksamhet beakta och planera
för totalförsvarets krav. I förordningen finns även bestämmelser om hur höjd
beredskap tillkännages och vilka författningar som då omedelbart ska tillämpas.

I lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen
(2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om vilka åtgärder
kommuner och regioner ska vidta inför och vid fredstida krissituationer och
höjd beredskap. I lagen regleras det geografiska områdesansvaret på lokal
nivå.

Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas bara om något annat

inte följer av lag eller annan förordning.

6 § Varje länsstyrelse ska inom sitt geografiska område i fråga om sådana
situationer som avses i 8 § andra stycket vara en sammanhållande funktion
mellan lokala aktörer, som exempelvis kommuner, regioner och näringsliv,
och den nationella nivån. Länsstyrelserna ska efter beslut av regeringen prio-
ritera och inrikta statliga och internationella resurser som ställs till förfogande.
Länsstyrelserna ska vidare verka för att

– regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs,
– nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker konti-

nuerligt,

– under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och

myndigheter, och

– informationen till allmänheten och företrädare för massmedia under så-

dana förhållanden samordnas.

SFS

2019:1113

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1113

10 § De myndigheter som anges i bilagan till denna förordning, läns-
styrelserna samt i övrigt de andra myndigheter som regeringen meddelar
föreskrifter om eller beslutar efter förslag från Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap har ett särskilt ansvar för att planera och vidta för-
beredelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter
och motstå hot och risker.

Myndigheterna ska särskilt
1. samverka med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig myn-

dighet,

2. samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner, sam-

manslutningar och näringsidkare som är berörda,

3. beakta det samarbete som sker inom Europeiska unionen och inter-

nationella forum i frågor som rör samhällets krisberedskap,

4. beakta behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser och annan kun-

skapsinhämtning såsom erfarenhetsåterföring av inträffade händelser,

5. beakta behovet av säkerhet och kompatibilitet i de tekniska system som

är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna utföra sitt arbete,

6. beakta behovet av deltagande i det samhällsgemensamma radiokommuni-

kationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel) som förvaltas av Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, och

7. informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om sin övnings-

verksamhet för att den ska kunna samordnas med den övningsverksamhet
som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap planerar. Myndigheterna
ska vidare delta i den övningsverksamhet som berör deras ansvarsområde.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)