SFS 2019:1114 Förordning om ändring i förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

SFS2019-1114.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:1053) om totalförsvar

och höjd beredskap

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2, 4 och 12 §§ förordningen (2015:1053) om
totalförsvar och höjd beredskap ska ha följande lydelse.

2 § I förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevaknings-
ansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap finns bestämmelser om
statliga myndigheters åtgärder för att förebygga, motstå och hantera kris-
situationer. Förordningen innehåller även bestämmelser om bevaknings-
ansvariga myndigheters åtgärder inför och vid höjd beredskap.

I lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen
(2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om
vilka åtgärder kommuner och regioner ska vidta vid höjd beredskap.

Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas bara om något annat

inte följer av lag eller annan förordning.

4 § Varje myndighet ska i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav. I myn-
digheternas planering för totalförsvaret ska det ingå att myndigheten under
höjd beredskap ska fortsätta sin verksamhet så långt det är möjligt med
hänsyn till tillgången på personal och förhållandena i övrigt.

Myndigheternas planering för totalförsvaret ska ske i samverkan med de

statliga myndigheter, kommuner, regioner, sammanslutningar och närings-
idkare som är berörda.

12 § Vid högsta beredskap ska kommuner och regioner övergå till krigs-
organisation.

Vid beredskapslarm ska kommuner och regioner samt de trossamfund och

andra enskilda organisationer och de näringsidkare som enligt överens-
kommelse eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig
övergå till krigsorganisation.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

SFS

2019:1114

Publicerad
den

3 december 2019