SFS 2019:1119 Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

SFS2019-1119.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:193) om statlig

ersättning för asylsökande m.fl.

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1, 3, 3 a, 5, 16, 17, 22 och 23 §§ förordningen
(2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande
lydelse.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om kommuners och
regioners rätt till statlig ersättning för vissa kostnader för asylsökande och
vissa andra utlänningar.

3 § En kommun eller en region har rätt till ersättning för kostnader för
utbildning för

1. barn som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje styckena

lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., utom i fall som avses
i tredje stycket, och

2. barn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd

enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).

Ersättning får betalas ut för barn som vistas på en mottagningsenhet eller

i en kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 skollagen
(2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och
därför har rätt till utbildning enligt den lagen.

Rätt till ersättning enligt första stycket 1 finns inte för barn som bor hos

en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd utom i fall då vårdnads-
havaren omfattas av 8 § andra och tredje styckena lagen om mottagande av
asylsökande m.fl.

3 a §1 En kommun eller en region har, i mån av tillgång på medel, rätt till
ersättning för kostnader för utbildning på ett nationellt program i gymnasie-
skolan som de erbjuder en person som omfattas av 1 § första stycket 1 lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. om personen

1. påbörjat ett introduktionsprogram innan han eller hon fyllt 18 år, och

därefter

2. påbörjar det nationella programmet efter att han eller hon fyllt 18 år,

dock senast under det första kalenderhalvåret det år han eller hon fyller
20 år.

Ersättning får betalas ut fram till dess att rätten till bistånd har upphört

enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

1 Senaste lydelse 2018:482.

SFS

2019:1119

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1119

5 § Utöver den schablonersättning som ska betalas ut enligt 4 § får, efter
särskild prövning, ersättning betalas ut till en kommun eller en region för
extra kostnader för ett barn i förskola eller för en elev med behov av särskilt
stöd och för andra extraordinära kostnader för sådan utbildning.

16 § För en utlänning som av medicinska skäl enligt 5 kap. 9 § utlännings-
lagen (2005:716) har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller
kortare tid än ett år har en kommun rätt till ersättning för det bistånd som
har betalats ut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

En region har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader för en utlänning

som avses i första stycket. Detta gäller inte, om utlänningen omfattas av
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

17 §2 För en person som vistas här med stöd av en ansökan eller ett beslut
om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen
(2005:716) har en kommun rätt till ersättning för kostnader för det bistånd
som har lämnats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och den vård
som har lämnats med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

En region har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjukvård

som den lämnat till en person som avses i första stycket.

22 § Kommuner och regioner är skyldiga att lämna de uppgifter som krävs
till Migrationsverket för att deras rätt till ersättning enligt denna förordning
ska kunna bedömas.

23 § Ersättning som en kommun eller en region har tagit emot enligt denna
förordning får krävas åter helt eller delvis om den betalats ut till följd av att
kommunen eller regionen har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Om ett fel som avses i första stycket inte har orsakats av mottagaren av

ersättningen, är mottagaren återbetalningsskyldig om han eller hon insett
eller skäligen borde ha insett felet.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet

om ersättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Pleiner
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2019:4.