SFS 2019:1120 Förordning om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

SFS2019-1120.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda

insatser för personer med funktionsnedsättning som

medför nedsatt arbetsförmåga

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2017:462) om särskilda insatser
för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska
ha följande lydelse.

8 § Bidrag får inte lämnas för insatser som en region ska svara för.
Bestämmelser om regionens ansvar för tolktjänst för vardagstolkning för
barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade finns i 8 kap. 7 §
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2019:1120

Publicerad
den

3 december 2019