SFS 2019:1121 Förordning om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

SFS2019-1121.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt

tillväxtarbete

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 6, 10, 12, 14 och 20 §§ förordningen (2017:583)
om regionalt tillväxtarbete ska ha följande lydelse.

6 §1 Regionerna och Gotlands kommun har ansvaret för det regionala till-
växtarbetet i sina respektive län.

I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar anges vilka uppgifter

som regionerna och Gotlands kommun har.

10 § Den regionala utvecklingsstrategin ska utarbetas i samverkan med
berörda kommuner, regioner samt länsstyrelser och andra berörda statliga
myndigheter. Strategin ska förankras väl lokalt och regionalt. Även närings-
livet och det civila samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter
till samverkan.

12 § Den regionala utvecklingsstrategin ska uppdateras löpande.

Strategin ska ses över åtminstone en gång mellan varje val till region- och

kommunfullmäktige.

14 § Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska samordna
insatserna för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Sam-
ordning ska ske med berörda kommuner, regioner samt länsstyrelser och
andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila sam-
hällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan.

20 § Statliga myndigheter ska

1. samråda med den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i

frågor som är av väsentlig betydelse för en regions hållbara tillväxt och
utveckling,

2. löpande informera den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet

om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för hållbar
regional tillväxt och utveckling i länet,

3. inom sina verksamhetsområden ge det biträde som behövs till den som

har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet,

4. prioritera myndighetsgemensamma insatser i det regionala tillväxt-

arbetet,

1 Senaste lydelse 2018:1987.

SFS

2019:1121

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1121

5. när verksamhetsminskningar övervägs, samråda med den som har

ansvaret för det regionala tillväxtarbetet, länsstyrelsen och andra berörda
statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och organisationer om
möjligheter att genom samordning eller samverkan upprätthålla eller utveckla
verksamheten, och

6. beakta möjligheterna till decentralisering när de planerar sina verksam-

heter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)