SFS 2019:1122 Förordning om ändring i förordningen (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter

SFS2019-1122.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:617) om fastställande av

belopp för vård av utskrivningsklara patienter

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2017:617) om fastställande av
belopp för vård av utskrivningsklara patienter ska ha följande lydelse.

1 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om det belopp som en kom-
mun ska lämna i ersättning till en region för vård av en utskrivningsklar
patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård.

Innan Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om beloppets storlek enligt

första stycket ska myndigheten ge Sveriges Kommuner och Landsting till-
fälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:1122

Publicerad
den

3 december 2019