SFS 2019:1124 Förordning om ändring i förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar

SFS2019-1124.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:811) om statsbidrag till

telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena

alkohol, tobak och spel om pengar

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2017:811) om statsbidrag till
telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och
spel om pengar ska ha följande lydelse.

14 § En kvalificerad revisor ska granska den ekonomiska redovisningen.
För en kommun, en region, en samverkansregion eller en sammanslutning
av dessa gäller att en ekonomichef får intyga redovisningen i stället för en
revisor. Ekonomichefen får inte vara samma person som undertecknat
rekvisition, slutrapport eller annan begärd redovisning. Granskningen ska
utföras enligt standard SNT 4400.

Revisorn eller ekonomichefen ska vidta följande granskningsåtgärder:
1. kontrollera att den ekonomiska redovisningen stämmer med bidrags-

mottagarens bokföring för perioden som bidraget enligt bidragsbeslutet om-
fattar,

2. kontrollera, för respektive budgetpost, att redovisade kostnader till sin

karaktär överensstämmer med budgetpostens benämning,

3. kontrollera att det finns underlag (kvitton/fakturor) som verifierar

kostnaderna,

4. kontrollera att kostnaderna avser den tidsperiod som bidraget enligt

bidragsbeslutet omfattar,

5. kontrollera att kostnaderna överensstämmer med den verksamhet som

beskrivs i bidragsbeslutet, samt

6. för lönerelaterade kostnader kontrollera att
a) anställningskontrakt finns för den period som lönekostnaden omfattar,
b) tidrapporter eller annat underlag som styrker nedlagd tid finns för den

period som lönekostnaderna omfattar, och

c) perioden som lönekostnaderna omfattar avser den tidsperiod som

bidraget omfattar enligt bidragsbeslutet.

Kostnader som granskas ska uppgå till minst 70 procent av kostnaderna

för respektive budgetpost och omfatta ett stickprov på minst 5 verifikationer
för respektive budgetpost.

Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

SFS

2019:1124

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1124

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)