SFS 2019:1125 Förordning om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion

SFS2019-1125.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:868) med

länsstyrelseinstruktion

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 och 32 §§ förordningen (2017:868) med läns-
styrelseinstruktion ska ha följande lydelse.

2 § Länsstyrelsen ska

1. verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn

ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar,

2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande samt

inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och
statliga myndigheters insatser,

3. främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet samt under-

rätta regeringen om dels det som är särskilt viktigt för regeringen att ha
vetskap om, dels händelser som inträffat i länet,

4. inom sin verksamhet främja samverkan mellan kommuner, regioner,

statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i länet, och

5. ansvara för de tillsynsuppgifter som riksdagen eller regeringen har

ålagt den.

32 § Begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191)
ska inte tillämpas på myndigheten när det gäller sådana avgifter för offentlig
inköps- och resurssamordning som länsstyrelsen tar ut av statliga myndig-
heter, kommuner och regioner inom ett län. Samma sak gäller när en läns-
styrelse tar ut sådana avgifter av länsstyrelser i andra län.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2019:1125

Publicerad
den

3 december 2019