SFS 2019:1126 Förordning om ändring i förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap

SFS2019-1126.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:870) om läns-

styrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd

beredskap

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas
krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap ska ha följande lydelse.

4 § Länsstyrelsen ska vara sammanhållande för krisberedskapen inom sitt
geografiska område samt före, under och efter en kris verka för samordning
och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas.

Länsstyrelsen ska särskilt
1. ansvara för att en samlad regional lägesbild sammanställs vid kris-

situationer,

2. stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet när det

gäller planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning,

3. ha ett regionalt råd för krisberedskap och skydd mot olyckor, i vilket

representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet
bör ingå, för att skapa nödvändig samordning,

4. upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna användas

som underlag för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgärder,

5. följa upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) om kom-

muners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i freds-
tid och höjd beredskap,

6. årligen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rapportera

vilka beredskapsförberedelser som kommuner och regioner vidtagit och sam-
tidigt redovisa en bedömning av effekten av de vidtagna förberedelserna,
och

7. verka för att den verksamhet som berörda aktörer bedriver inom länet

avseende krisberedskap bidrar till att en grundläggande förmåga till civilt
försvar uppnås.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS

2019:1126

Publicerad
den

3 december 2019