SFS 2019:1128 Förordning om ändring i förordningen (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

SFS2019-1128.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:118) om statsbidrag till

kommuner och landsting för att minska och motverka

segregation

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2018:118) om stats-
bidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation
samt 1 och 3–5 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om statsbidrag till kommuner och regioner

för att minska och motverka segregation

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner
och regioner, med syfte att minska och motverka segregation.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 § Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner och
regioner.

4 § Bidrag för att minska och motverka segregation får lämnas för

1. samordning av kommuners och regioners arbete med frågorna,
2. erfarenhetsutbyten och utveckling av nätverk mellan kommuner och

regioner, myndigheter, forskare, organisationer inom det civila samhället
eller andra relevanta aktörer, eller

3. kunskaps- och metodutveckling som syftar till att öka kommuners och

regioners kompetens i arbetet.

5 § Bidrag får inte lämnas för sådana uppgifter som kommuner och
regioner enligt lag eller förordning är skyldiga att utföra.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2019:1128

Publicerad
den

3 december 2019