SFS 2019:1129 Förordning om ändring i förordningen (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

SFS2019-1129.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:596) om statsbidrag till

regionala och lokala ideella organisationer vars

verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra

smittsamma sjukdomar

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 och 17 §§ förordningen (2018:596) om stats-
bidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är
inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar ska ha följande
lydelse.

2 § Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera statens,
regionernas och kommunernas insatser genom stöd till organisationerna för
deras verksamhet med utbildning, information, opinionsbildning och olika
former av stödjande socialt arbete. Syftet är även att skapa öppenhet om
hivinfektion och aids samt att motverka att personer som lever med en sådan
infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras.

17 § Innan Folkhälsomyndigheten beslutar om bidrag enligt denna förord-
ning får myndigheten ge respektive region eller den kommun som inte tillhör
en region möjlighet att yttra sig över en sammanställning av ansökningarna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:1129

Publicerad
den

3 december 2019