SFS 2019:1130 Förordning om ändring i förordningen (2018:1425) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SFS2019-1130.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1425) med instruktion

för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 och 4 §§ förordningen (2018:1425) med in-
struktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska ha
följande lydelse.

2 § Myndigheten ska verka för att målen inom ungdomspolitiken och poli-
tiken för det civila samhället uppnås genom att

1. ta fram, samla och sprida kunskap,
2. bidra till samordning av statliga insatser,
3. samverka med myndigheter, kommuner, regioner och det civila sam-

hällets organisationer, och

4. fördela statsbidrag.

4 § Myndigheten ska verka för att ungdomsperspektivet integreras i stat-
liga myndigheters verksamhet och stödja utvecklingen av kunskapsbaserad
ungdomspolitik i kommuner och regioner.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2019:1130

Publicerad
den

3 december 2019