SFS 2019:1131 Förordning om ändring i förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning

SFS2019-1131.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1486) med instruktion

för Myndigheten för digital förvaltning

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2018:1486) med instruktion för
Myndigheten för digital förvaltning ska ha följande lydelse.

1 § Myndigheten för digital förvaltning ska samordna och stödja den för-
valtningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga för-
valtningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Med den offentliga förvaltningen avses i denna förordning kommuner,

regioner och statliga myndigheter, med undantag för Regeringskansliet,
Säkerhetspolisen, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan samt myndigheter
som hör till Försvarsdepartementet.

Myndigheten ska ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infra-

strukturen enligt 3�5 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2019:1131

Publicerad
den

3 december 2019