SFS 2019:1132 Förordning om ändring i förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar

SFS2019-1132.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1633) om

försäkringsmedicinska utredningar

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2, 3, 5, 8, 9, 11–15, 17–21 och 23 §§ och rubriken
närmast före 9 § förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska ut-
redningar ska ha följande lydelse.

2 § Denna förordning tillämpas när Försäkringskassan begär att en region
ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar i ärenden enligt social-
försäkringsbalken.

Det som sägs om regioner gäller även en kommun som inte ingår i en

region.

3 § Försäkringskassan ska fortlöpande bedöma sitt behov av försäkrings-
medicinska utredningar och årligen, efter att ha hört regionerna, utarbeta
prognoser över dels antalet utredningar som kan komma att begäras av varje
region under det kommande kalenderåret, dels kostnaderna för att utföra
dessa utredningar fördelat på respektive region. Prognoserna ska meddelas
varje region senast den 15 oktober varje år.

5 § När Försäkringskassan har beslutat att en försäkrad ska genomgå en
försäkringsmedicinsk utredning ska en begäran som avser utredningen läm-
nas till den region som ansvarar för den försäkrade. I begäran ska det anges
på vilket sätt den försäkrades funktions- och aktivitetsförmåga ska bedömas
och vilken utredningsmetod som ska användas. Regionen avgör vilken vård-
givare som ska utföra utredningen.

Med en försäkringsmedicinsk utredning i form av aktivitetsförmågeutred-

ning avses en undersökning som utförs av en legitimerad läkare och som
syftar till att ge en helhetsbild av den försäkrades funktionsnedsättning och
aktivitetsbegränsning.

Om det efter Försäkringskassans begäran om en aktivitetsförmågeutred-

ning framkommer behov av att utvidga utredningen, får den läkare som ska
utföra utredningen initiera en eller flera kompletterande undersökningar av
den försäkrade. En sådan kompletterande undersökning kan utföras av legi-
timerad psykolog, fysioterapeut eller arbetsterapeut. En kompletterande un-
dersökning får dock påbörjas först efter Försäkringskassans godkännande.

8 § Regionen ansvarar för att det skriftliga utlåtandet kommer in till För-
säkringskassan senast fem veckor efter den dag då vårdgivaren tog emot
underlaget enligt 6 §. Om Försäkringskassan har godkänt att en komplette-

SFS

2019:1132

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1132

rande undersökning ska utföras enligt 5 § tredje stycket får Försäkringskas-
san förlänga tiden att komma in med utlåtandet med högst fyra veckor.

Om det finns risk för att den försäkringsmedicinska utredningen inte kan

genomföras som planerat eller att utlåtandet inte kommer att kunna lämnas
i tid, ska regionen snarast informera Försäkringskassan om detta och om
skälet till det. Försäkringskassan får medge anstånd när det gäller tidsfris-
terna i första stycket och ska då ange när utlåtandet senast ska komma in till
myndigheten.

Ersättning till regionerna
9 §
Försäkringskassan fattar beslut om ersättning för kostnader för försäk-
ringsmedicinska utredningar och andra kostnader i samband med sådana ut-
redningar.

Ersättning till en region ska ges i enlighet med Europeiska kommissionens

beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av
ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i upp-
drag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

11 § En region har rätt till ersättning för kostnader för utförda försäkrings-
medicinska utredningar om det skriftliga utlåtandet har kommit in till För-
säkringskassan enligt vad som följer av 8 §. Ersättningen för en utförd utred-
ning får högst uppgå till de belopp som framgår av nedanstående tabell.

I de fall det behövs en tolk för att kunna genomföra den försäkringsmedi-

cinska utredningen har regionen rätt till ersättning för sina kostnader för
tolken. Ersättningen för tolk får högst uppgå till den timkostnad som framgår
av nedanstående tabell.

Om den försäkrade uteblir från eller lämnar sent återbud till en planerad

utredning eller en kompletterande undersökning, har regionen rätt till ersätt-
ning med ett skäligt belopp.

Utredningsform

Ersättning per
utredning

Ersättning för
tolk per timme

Aktivitetsförmågeutredning av

– läkare

17 300 kr

800 kr

Utvidgad aktivitetsförmåge-
utredning av

– psykolog

6 100 kr

800 kr

– fysioterapeut

3 200 kr

800 kr

– arbetsterapeut

3 200 kr

800 kr

12 § En region har rätt till ersättning för kostnader för central administra-
tion med anledning av försäkringsmedicinska utredningar. Ersättningen får
högst uppgå till de belopp som framgår av nedanstående tabell.

background image

3

SFS

2019:1132

Region

Ersättning för central
administration per år

Regionen i Stockholms län

1 000 000 kr

Regionen i Västra Götalands län

1 000 000 kr

Regionen i Skåne län

1 000 000 kr

Övriga regioner

750 000 kr

13 § En region har rätt till ersättning för kostnader för personalens delta-
gande i sådan utbildning som avses i 4 §. Rätten till ersättning omfattar både
regionens egen personal och upphandlad vårdgivares personal. Ersättningen
får högst uppgå till de belopp som framgår av nedanstående tabell.

Kostnaderna för personalens resor för att delta i utbildningen ersätts med

ett skäligt belopp.

Deltagande personal

Ersättning per dag

läkare

13 200 kr

psykolog

4 200 kr

fysioterapeut

3 100 kr

arbetsterapeut

3 000 kr

14 § En region har rätt till ersättning om Försäkringskassan inte har begärt
utredningar i den omfattning som har prognostiserats enligt 3 § om regionen
kan visa att de uteblivna utredningarna har varit förenade med kostnader för
regionen. Ersättningen får, tillsammans med den ersättning som regionen
har fått för utförda utredningar, högst uppgå till 70 procent av den kostnad
som har prognostiserats för regionen. Ersättningen ska fastställas av Försäk-
ringskassan senast den 31 mars året efter det år som prognosen avser.

15 § Ersättning för utförda försäkringsmedicinska utredningar, central
administration och deltagande i Försäkringskassans utbildning betalas ut när
regionen har lämnat uppgifter om sina kostnader till Försäkringskassan.

17 § De kostnader som en region har i samband med försäkringsmedi-
cinska utredningar ska kunna redovisas för sig och de ska hållas åtskilda från
regionens övriga verksamhet. En region ska på begäran av Försäkringskas-
san styrka sina kostnader för försäkringsmedicinska utredningar.

18 § Om en region avtalar med en privat vårdgivare om att utföra för-
säkringsmedicinska utredningar, ska regionen säkerställa att den vårdgivare
som ska utföra utredningarna inte överkompenseras. Följande villkor ska då
uppfyllas:

– vårdgivaren ska åläggas en klart definierad skyldighet att tillhandahålla

försäkringsmedicinska utredningar som en allmännyttig tjänst,

– grunderna för vårdgivarens ersättning ska vara fastställda i förväg på ett

objektivt och öppet sätt, och

– ersättningen får inte överstiga vad som krävs för att täcka hela eller delar

av de nettokostnader som uppkommer i samband med skyldigheten att till-
handahålla den allmännyttiga tjänsten, inklusive en rimlig vinst.

background image

4

SFS

2019:1132

19 § En region är återbetalningsskyldig om regionen har tagit emot ersätt-
ning som beviljats felaktigt eller med belopp som överstiger regionens kost-
nader för tillhandahållande av försäkringsmedicinska utredningar. Om en
region är återbetalningsskyldig, ska Försäkringskassan besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka ersättningen.

Ett beslut om återkrav ska fattas senast tio år från det att beslutet om utbe-

talning av ersättningen fattades.

20 § Om en region är återbetalningsskyldig enligt 19 §, ska ränta på belop-
pet tas ut enligt räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl, får ränte-
kravet sättas ned.

21 § Om en region är återbetalningsskyldig enligt 19 §, får krav på återbe-
talning och ränta räknas av mot annan utbetalning av ersättning enligt denna
förordning.

23 § Försäkringskassan får, efter att Socialstyrelsen och regionerna har
fått tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om

– metoder som ska användas vid utförande av försäkringsmedicinska ut-

redningar,

– krav på personalens kompetens i fråga om de metoder som ska använ-

das,

– skriftliga utlåtanden, deras innehåll och utformning, och
– regionernas redovisning av kostnader i samband med försäkringsmedi-

cinska utredningar.

Försäkringskassan får även, efter det att regionerna har fått tillfälle att

yttra sig, meddela föreskrifter om

– uteblivande, sent återbud och ersättning enligt 11 § tredje stycket och

ersättning för resor enligt 13 §, samt

– rutiner för utbetalning av ersättning till regionerna.
Försäkringskassan får meddela föreskrifter om ersättning för kostnader

som den försäkrade har för resa och uppehälle med anledning av försäk-
ringsmedicinska utredningar.

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om verkställighet av denna

förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)