SFS 2019:1133 Förordning om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion för Etikprövningsmyndigheten

SFS2019-1133.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1879) med instruktion

för Etikprövningsmyndigheten

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 12 § och bilaga 3 till förordningen (2018:1879)
med instruktion för Etikprövningsmyndigheten ska ha följande lydelse.

12 § Vilka regioner som ska lämna förslag till Etikprövningsmyndigheten
på ledamöter och ersättare som företräder allmänna intressen i respektive
verksamhetsregion anges i bilaga 3 till denna förordning.

Innan regionerna lämnar förslag ska de samråda med andra regioner i de

län som ingår i respektive verksamhetsregions upptagningsområde enligt
bilaga 3. Regionerna ska eftersträva en jämn könsfördelning bland de leda-
möter som föreslås.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:1133

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1133

Bilaga 3

I denna bilaga anges vilka universitet och regioner som ska lämna förslag på
ledamöter och ersättare enligt 11 och 12 §§ denna förordning. Vidare anges
vilka lärosäten, regioner och, i förekommande fall, vilken kommun som
samråd ska ske med vid nominering av ledamöter och ersättare enligt 11 och
12 §§.

Verksamhetsregion

Universitet som ska
lämna förslag

Universitet och
högskolor som
universitet ska
samråda med

Göteborg

Göteborgs universitet

Högskolan i Borås
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst

Linköping

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Lund

Lunds universitet

Malmö universitet
Blekinge tekniska
högskola
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad

Stockholm

Karolinska institutet

Stockholms universitet
Kungl. Tekniska
högskolan
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrotts-
högskolan
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan
i Stockholm
Stockholms konstnärliga
högskola
Södertörns högskola

Umeå

Umeå universitet

Luleå tekniska
universitet
Mittuniversitetet

Uppsala

Uppsala universitet

Karlstads universitet
Örebro universitet
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Mälardalens högskola
Sveriges lantbruks-
universitet

background image

3

SFS

2019:1133

Verksamhetsregion

Regioner som ska
lämna förslag

Regioner som
regionen ska
samråda med

Göteborg

Regionen i Västra
Götalands län

Linköping

Regionen i
Östergötlands län

Regionen i Jönköpings
län
Regionen i Kalmar län
Gotlands kommun

Lund

Regionen i Skåne län

Regionen i Blekinge län
Regionen Hallands län

Stockholm

Regionen i Stockholms
län

Regionen i
Södermanlands län

Umeå

Regionen i
Västerbottens län

Regionen i Västernorr-
lands län
Regionen i Jämtlands
län
Regionen i Norrbottens
län

Uppsala

Regionen i Uppsala län

Regionen i Värmlands
län
Regionen i Örebro län
Regionen i
Västmanlands län
Regionen i Dalarnas län
Regionen i Gävleborgs
län