SFS 2019:1134 Förordning om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

SFS2019-1134.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för

vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av

finansiella instrument

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 och 6–10 §§ och rubriken närmast före 4 §
förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att
anmäla innehav av finansiella instrument ska ha följande lydelse.

Kommuner och regioner
4 § I fråga om kommuner och regioner som utnyttjar den befogenhet som
anges i 7 § lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktio-
närer att anmäla innehav av finansiella instrument tillämpas bestämmelserna
i 6 och 7 §§, 8 § andra och tredje styckena, 9 och 10 §§.

6 § Följande finansiella instrument ska likställas med den anmälnings-
skyldiges egna och därmed omfattas av anmälningsskyldigheten, om de inte
är undantagna enligt 7 eller 8 §:

1. finansiella instrument som ingår i en försäkring och som den anmäl-

ningsskyldige har rätt att fatta placeringsbeslut om,

2. finansiella instrument som innehas av ett underårigt barn som står

under den anmälningsskyldiges vårdnad, och

3. finansiella instrument som innehas av en juridisk person över vilken

den anmälningsskyldige har ett bestämmande inflytande.

Om det finns synnerliga skäl får en myndighet, en kommun eller en region

i enskilda fall besluta om undantag från anmälningsskyldighet för sådana
finansiella instrument som avses i första stycket 2 och 3. Regeringen får fatta
ett sådant beslut i fråga om statsråd.

7 § Innehav av andelar i värdepappersfonder som avses i 1 kap. 1 § första
stycket 25 lagen (2004:46) om värdepappersfonder, fondföretag som avses
i 1 kap. 1 § första stycket 9 samma lag och specialfonder som avses i
1 kap. 11 § 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-
fonder behöver inte anmälas.

En myndighet, en kommun eller en region får besluta att undantaget i

första stycket inte ska gälla för särskilt angivna personer.

8 § En myndighet får besluta att anmälningsskyldigheten för sådana arbets-
tagare och uppdragstagare som omfattas av anmälningsskyldighet efter beslut
enligt 5 § lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer
att anmäla innehav av finansiella instrument ska gälla endast vissa särskilt
angivna finansiella instrument eller vissa typer av finansiella instrument.

SFS

2019:1134

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1134

Regeringskansliet, en kommun eller en region får besluta att anmälnings-

skyldigheten ska gälla endast vissa särskilt angivna finansiella instrument
eller vissa typer av finansiella instrument.

Undantag enligt första eller andra stycket får begränsas till att gälla endast

för särskilt angivna personer.

9 § Anmälan om det fullständiga innehavet av finansiella instrument ska
göras så snart den anmälningsskyldige fått kännedom om att han eller hon är
anmälningsskyldig. Anmälan ska även göras årligen senast den 31 januari.
Om den anmälningsskyldige inte innehar några finansiella instrument som
omfattas av anmälningsskyldighet, ska han eller hon anmäla det vid samma
tidpunkt.

Förändringar i innehavet av finansiella instrument ska anmälas senast sju

dagar efter det att förändringen gjordes. Om det finns synnerliga skäl får en
myndighet, en kommun eller en region i enskilda fall besluta att en längre
tidsfrist ska gälla. Regeringen får fatta ett sådant beslut i fråga om statsråd.

Vid regelbundet sparande i andelar i andra fonder än sådana som avses i

7 § ska anmälan om vilket belopp sparandet avser göras vid första förvärvet
och därefter vid förändringar av beloppet och om sparandet upphör. Årlig
anmälan enligt första stycket ska göras.

I de fall innehav av andelar i sådana fonder som avses i 7 § ska anmälas,

tillämpas bestämmelserna i tredje stycket.

10 § Anmälan ska göras skriftligen. I övrigt bestämmer myndigheten,
kommunen eller regionen formen för anmälan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)