SFS 2019:1136 Förordning om ändring i förordningen (2019:7) om statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum

SFS2019-1136.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:7) om statsbidrag för

verksamhet i regionala cancercentrum

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ förordningen (2019:7) om statsbidrag
för verksamhet i regionala cancercentrum ska ha följande lydelse.

1 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas för verksamhet som
bedrivs av flera regioner i samverkan i ett regionalt cancercentrum.

Syftet med statsbidraget är att främja regionernas arbete i de regionala

cancercentrumen med att öka vårdkvaliteten och förbättra vårdresultaten
samt att använda hälso- och sjukvårdens resurser mer effektivt.

4 § En ansökan om statsbidrag ska innehålla

1. uppgift om vilket regionalt cancercentrum som ansökan avser, vilka

regioner som ingår i det regionala cancercentrumet och vem som är behörig
att företräda det regionala cancercentrumet,

2. årlig budget för den verksamhet som ansökan avser,
3. en redogörelse för hur verksamheten är inriktad på att skapa
a) ett mer effektivt arbete med att förebygga cancer och upptäcka cancer

tidigt,

b) bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård,
c) mer sammanhållna vårdprocesser där endast medicinskt motiverade

väntetider förekommer,

d) en mer välfungerande kompetensförsörjning,
e) en mer effektiv kunskapsstyrning,
f) goda metoder för att samla och sprida fördjupad patientinformation om

cancer,

g) en mer effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av cancer-

vården,

h) en stärkt ställning för cancerpatienter och ett förbättrat stöd till när-

stående,

i) bättre förutsättningar för klinisk cancerforskning och innovation, och
j) en stärkt cancervård för barn och unga, samt
4. en redogörelse för hur det regionala cancercentrumet samverkar med

andra aktörer.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

SFS

2019:1136

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:1136

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)